ދަނޑުވެރިޔާ

ފީޗާ ކޮށްފައި
ކުކުޅާއި ދިރޭ މާލު ގެންގުޅުން
ރާއްޖޭގެ މާހައުލުގައި ކުކުޅު ގެންގުޅުން

ދަނޑުވެރިންގ�
� ތެރޭގައި
ކުކުޅު
ގެނގުޅުމަކީ
މަގުބޫލު
ކަމެކެވެ.
އިހުޒަމާނުގަ�
�ި ގެންގުޅުނު
ނިޒާމުތަކާއި
ޚިލާފަށް،
މިހާރު
ވިޔަފާރި
އުސޫލުން،
ބިހުގެ
ބޭނުމަށާއި،
މަހުގެ
ބޭނުމަށް
ކުކުޅު
ގެންގުޅުމަށް
އެކަށީގެންވާ
ހާއްސަ
މޫޑުވައް
ބޭނުންކޮށް
އުޅެއެވެ.

ގޮވާން
ތޮޅި އިންދައި ހެއްދުން

ދިވެހީންގެ
ކެއުމުގައި
އެންމެ
ގިނައިން
ބޭނުންކުރާ
އެއްތަރުކާރީ
އަކީ
ތޮޅިއެވެ.
މިއީ ރާއްޖޭގެ
މާހައުލުގައި
ފަސޭހައިން
ހައްދާ ލެވޭ،
އުމުރު ކުރު
ތަރުކާރީގެ
ބާވަތެކެވެ.

ހައިޑްރޯޕޮނިކްސް
ޑީ.އެފް.ޓީ ސިސްޓަމުގައި އިންދައި ހެއްދުން

ޑީޕް ފްލޯ
ޓެކްނިކް
ނުވަތަ
ޑީ.އެފް.ޓީ
އަކީ
ހައިޑްރޮޕޯނި�
�ްސްގެ އެންމެ
އާންމު އެއް
ވައްތަރެވެ.
މިއީ ކަރަންޓާ
ނުލާވެސް
ބޭނުންކުރެވޭ
ގޮތަށް ފަރުމާ
ކުރެވިދާނެ
ސިސްޓަމެއް
ކަމަށް ވުމުން
ގިނަ
ތަންތަނުގައި
ސިސްޓަމް
ބަހައްޓަން
ފަސޭހަވެގެން
ދެއެވެ.

ހައިޑްރޯޕޮނިކްސް
ހައިޑްރޮޕޯނިކްސްގައި އިންދައި ހެއްދުން

ހައިޑްރޮޕޯނި�
�ްސްގައި ގަސް
އިންދައި
ހެއްދިދާނެ
ބައިވަރު
ގޮތްތައް
ހުރެއެވެ.
އެގޮތުން
ސިސްޓަމް
އަކީވެސް
އެކިގޮތްގޮތަ�
�ް ފަރުމާ
ކުރެވިދާނެ
އެއްޗެކެވެ.
މި ލިއުމުގައި
ބަލާލާނީ
އެން.އެފް.ޓީ
ސިސްޓަމަކީ
ކޮބައި
ކަމާއި،
އޭގައި ގަސް
އިންދައި
ހައްދާނެ
ގޮތްތަކަށެވެ.

ގޮވާން
ބަށި އިންދައި ހެއްދުން

ބައްޓަކީ
ޒަމާނުއްސުރޭ
ރާއްޖޭގައި
ހައްދަމުން
އަންނަ
ތަރުކާރީގެ
ބާވެތެކެވެ.
މިއީ ރާއްޖޭގެ
މާހައުލުގައި
ފަސޭހައިން
ހެދޭ ރަނގަޅު
އާމްދަނީ އެއް
ލިބޭ
ދަނޑުވެރިކަމ�
�ގެ
ބާވަތެކެވެ.

ގޮވާން
ބަޓާނާ އިންދައި ހެއްދުން

މިއީ ޝެލްފް
ލައިފް ނުވަތަ
ރައްކައު
ކުރެވޭ
މުއްދަތު ދިގު
ތަރުކާރީގެ
ބާވަތެއްކަމަ�
�ް ވުމުން،
ސްކުއަޝް
ނުވަތަ
ބަޓާނަޓް
(ބަޓާނާ) އަކީ
ފިނި މޫސުން
އަންނަ ގައުމު
ތަކުގައި ފިނި
މޫސުމުގެ
ތަރުކާރީއެއް
ގޮތަށް ބަލާ
ބާވަތެކެވެ.

ގޮވާން
ބަރަބޯ އިންދައި ހެއްދުން

ބަރަބޯ އަކީ
ޒަމާނުއްސުރެ
ރާއްޖޭގެ
ދަނޑުވެރިން
ހައްދަމުން
އަންނަ
ބާވަތަކެވެ.
މިއީ ވަރަށް
ގިނަ
ގޮތްގޮތަށް
ކެއުމަށް
ތައްޔާރުކުރާ
ތަރުކާރީގެ
ބާވަތެކެވެ.

ފަރުވާ ދޭނެ ގޮތް
މުގުރި މިރުސް ބޭސް

މުގުރި މިރުސް
ބޭހަކީ ގަހުން
ފަތްކާ
ފަނިފަސާގެ
ވައްތަރުތައް
ކޮންޓްރޯލް
ކުރަން
ރަނގަޅު
ބޭހެކެވެ.
މިއީ ދިލަ
އަރާ ބޭހެއް
ކަމަށް
ވުމުން،
ގޭތެރޭގައި
ސްޕްރޭ
ކުރާނަމަ،
ރައްކާތެރިކަ�
�ުގެ ގޮތުން
ފިޔަވަޅު
އަޅަން
ވާނެއެވެ.